Ἀτενίζοντας τό φῶς

  • Εκτύπωση

Ἀτενίζοντας τό φῶς
16 φιλόσοφοι δυτικῶν πανεπιστημίων
ἀνακαλύπτουν τήν Ὀρθοδοξία


Μπορεῖ νά μήν ἔγινα πιστός λόγῳ ἐπιχειρημάτων,
ἀλλά τό γεγονός ὅτι παραμένω πιστός
εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πεποίθησής μου ὅτι
ὑπάρχουν ἰσχυρά (πιθανολογικά) ἐπιχειρήματα ὅτι
ὑπάρχει Θεός καί ὅτι ἡ διδασκαλία
τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ἀληθής.

Ἡ ὀρθόδοξη παράδοση πάντα ὑπογράμμιζε
ὅτι τόν Θεό τόν βρίσκουμε στήν καρδιά μας.
Αὐτό πού ὁ Θεός θέλει ἀπό ἐμᾶς νά γνωρίζουμε εἶναι
πάρα πολύ σημαντικό γιά νά στηρίζεται στή φιλοσο-
φική ἐπιχειρηματολογία
ἤ στήν ἀποτίμηση τοῦ προφανοῦς.
Καί, εὐτυχῶς, καρδιά ἔχουμε ὅλοι.

Τλοσόφους, οἱ ὁποῖοι μεταστράφηκαν στήν Ὀρθο-

ά δοκίμια πού περιλαμβάνονται σ’ αὐτό τό βι-
βλίο ἔχουν γραφεῖ ἀπό ποικίλης προέλευσης φι-
δοξία. Ὁρισμένοι εἶναι ἐπιτυχημένοι, παγκόσμια γνω-
στοί λόγιοι κάποιας ἡλικίας, ἄλλοι νεότεροι, στά πρῶτα
βήματα τῆς σταδιοδρομίας τους. Κάποιοι προέρχονται
ἀπό ἄσχετα μέ τήν πίστη περιβάλλοντα, κάποιοι πάλι
ἀπό κάθε λογῆς θρησκευτικό ὑπόβαθρο. Ὅλοι ὅμως ἐν-
θαρρύνουν τούς ἀναγνῶστες νά εἰσέλθουν σέ κοινωνία
μέ τόν Ζωντανό Θεό, διά τῆς κοινῆς ζωῆς τῆς προσευχῆς
καί τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας Του.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ.